حدیث موضوعی

شب هشتم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر

تصویر ندارد

شب هشتم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر شب هشتم محرم۹۴شاهزاده علی اکبر-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر شب هشتم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر


شب هفتم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر

IMG_20151020_231244

شب هفتم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر شب هفتم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر شب هفتم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر


شب ششم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر

IMG_20151019_231425

شب ششم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر شب ششم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر


شب پنجم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر

IMG_20151018_231938

شب پنجم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر شور زیبای حاج محمد تانگرشب پنجم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا- شب پنجم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر


شب چهارم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر

IMG_20151017_230914

شب چهارم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر شب چهارم محرم حر ریاحی ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر


ویدیو شب سوم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-بی بی رقیه

IMG_20151016_232325

ویدیو شب سوم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-بی بی رقیه شب سوم محرم ۹۴-نوای حاج محمد تازنگر


ویدیو شب دوم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر

IMG_20151015_221653

ویدیو شب دوم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر شب دوم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر شب دوم محرم ۹۴-هیئت بین الحرمین نکا-حاج محمد تازنگر


ویدیو شب اول محرم ۱۴۳۷ قمری-حرم مطهر امامزاده میرمفید

IMG_20151014_230507

ویدیو شب اول محرم ۱۴۳۷ قمری-حرم مطهر امامزاده میرمفید -نوای حاج محمد تازنگر شب اول محرم ۹۴ نکا ذکر جنون حاج محمدتازنگر


اوقات شرعی